okb

Obsesif kompulsif bozukluk (OKB)

Obsesif Kompulsif Bozukluk (OKB), tekrarlayan düşünceleri (obsesyonlar) ve buna bağlı olarak tekrarlayan davranışları (kompulsiyonlar) içeren bir zihinsel sağlık bozukluğudur. OKB, genellikle tekrarlanan, rahatsız edici ve korkutucu düşüncelerin veya obsesyonların zihinde sürekli olarak meydana gelmesiyle karakterizedir. Bu obsesyonlar, kişinin günlük yaşamını etkileyecek kadar zaman alıcı ve müdahaleci olabilir.

OKB’nin obsesyonları, çeşitli konulara odaklanabilir ve genellikle kişinin kendisini veya başkalarını zarara uğratabileceğiyle ilgili endişeleri içerebilir. Örneğin, kirlenme obsesyonları olan bir kişi sürekli olarak mikrop bulaşma veya hastalık kapma korkusu yaşayabilir ve bu nedenle aşırı temizlik veya el yıkama gibi kompulsiyonlara yönelebilir. Diğer obsesyon örnekleri arasında simetri, düzen, şüphecilik, dini veya cinsel obsesyonlar bulunabilir.

Obsesif kompulsif bozukluk (OKB) belirtileri

Obsesif Kompulsif Bozukluk (OKB), çeşitli belirtilerle karakterizedir. Bu belirtiler genellikle obsesyonlar ve kompulsiyonlar olarak iki ana kategori altında gruplanabilir. OKB’nin yaygın belirtileri:

Obsesyonlar:

 • Kirli/kontamine olma obsesyonları: Mikrop bulaşma veya hastalık kapma korkusuyla sürekli ilgilenme.
 • Simetri ve düzen obsesyonları: Nesnelerin veya düşüncelerin belirli bir şekilde düzenlenmesi veya simetri sağlanması gerektiği endişesi.
 • Şüphecilik obsesyonları: Sürekli olarak olası tehlikeleri veya kötü olayları kontrol etmeye yönelik aşırı şüphe duyma.
 • Cinsel obsesyonlar: Uygunsuz veya yasaklanmış düşünceler, cinsel sapkınlık korkuları veya cinsel yönelimlerle ilgili obsesyonlar.
 • Dini obsesyonlar: Dini inançlar, ayinler veya ritüellerle ilgili sürekli düşünce ve endişeler.

Kompulsiyonlar:

 • Temizlik/kontaminasyon kompulsiyonları: Aşırı temizlik, el yıkama veya dezenfekte etme gibi davranışlarla obsesyonların rahatlatılması veya önlenmesi.
 • Kontrol kompulsiyonları: Sürekli kontrol etme, kilitleri kontrol etme, evi veya eşyaları tekrar tekrar kontrol etme gibi davranışlarla olası tehlikelerin önlenmesi.
 • Sayma/kontrol etme kompulsiyonları: Belirli sayıları tekrar tekrar sayma, nesneleri düzenli bir şekilde düzeltme veya sıralama gibi davranışlarla obsesyonların giderilmesi.
 • Düzenleme/konumlandırma kompulsiyonları: Nesneleri belirli bir düzen veya sıralama şeklinde düzenleme, simetri sağlama veya düzeni bozacak bir şeyi tekrar düzeltme.
 • Yineleme kompulsiyonları: Kelimeleri veya belirli cümleleri tekrarlama, ritüelleri tekrarlama veya belirli hareketleri tekrarlama.

Obsesif kompulsif bozukluk (OKB) nedenleri

Obsesif Kompulsif Bozukluk (OKB)’nin kesin nedenleri tam olarak bilinmemektedir. Ancak OKB’nin gelişiminde genetik, nörobiyolojik, çevresel ve psikososyal faktörlerin etkili olduğu düşünülmektedir. OKB’nin olası nedenlerinden bazıları:

 • Genetik faktörler: Aile geçmişi OKB riskini artırabilir. Araştırmalar, OKB’li bireylerde genetik yatkınlık olduğunu göstermektedir. Genetik faktörler, beyin kimyasındaki dengesizlikler veya sinirsel iletişimdeki bozukluklar gibi etkilerle ilişkilendirilebilir.
 • Nörobiyolojik faktörler: Beyinde serotonin, dopamin ve glutamat gibi nörotransmitterlerin düzensizliği OKB’nin gelişiminde rol oynayabilir. Serotonin düzeyindeki düzensizlikler özellikle OKB ile ilişkilendirilmiştir. Ayrıca, bazal gangliyonlar ve frontal korteks gibi beyin bölgelerinde yapısal veya işlevsel değişiklikler OKB ile ilişkili olabilir.
 • İşlevsel beyin devreleri: Beyinde obsesyonlar ve kompulsiyonlarla ilişkili olan işlevsel beyin devrelerinde anormallikler olabilir. Özellikle orbitofrontal korteks, anterior singulat korteks ve bazal gangliyonlar OKB ile ilişkilendirilmiştir.
 • Çevresel faktörler: Stresli yaşam olayları, travmatik deneyimler veya çocuklukta kötü bir olayın yaşanması OKB riskini artırabilir. Örneğin, çocukluk çağında strese neden olan bir enfeksiyon, aile içi zorluklar veya travmatik bir deneyim OKB’nin ortaya çıkmasında etkili olabilir.
 • Psikososyal faktörler: Kişilik özellikleri, obsesyonlara ve kompulsiyonlara yatkınlığı etkileyebilir. Mükemmeliyetçilik, şüphecilik, aşırı düzenlilik gibi özellikler OKB riskini artırabilir. Ayrıca, çocuklukta öğrenilen yanlış inançlar veya yanlış öğrenme modelleri de OKB’nin gelişiminde rol oynayabilir.

Obsesif kompulsif bozukluk (OKB) tipleri

Obsesif Kompulsif Bozukluk (OKB), farklı tiplerde obsesyonlar ve kompulsiyonlar içerebilir. OKB’nin yaygın olarak bilinen tipleri:

 • Kontaminasyon OKB: Bu tip OKB’de kişinin obsesyonları genellikle kirlilik veya kontaminasyon (mikrop bulaşması) ile ilgilidir. Kişi, sürekli olarak mikropların veya hastalıkların bulunduğu yerlere temas etme veya bu tür ortamlarda bulunma korkusuyla mücadele eder. Kompulsiyonlar genellikle aşırı temizlik, el yıkama veya dezenfeksiyon gibi davranışlardır.
 • Simetri ve düzen OKB: Bu tip OKB’de kişinin obsesyonları, nesnelerin veya düşüncelerin belirli bir düzen veya simetriye sahip olması gerektiği endişesidir. Kişi, sürekli olarak nesneleri düzenleme, simetri sağlama veya düzenin bozulmasını önleme ihtiyacı hisseder. Kompulsiyonlar, nesneleri belirli bir düzende yerleştirme, düzenlemeye yönelik tekrarlayan hareketler veya simetrik davranışlar olabilir.
 • Şüphecilik ve kontrol OKB: Bu tip OKB’de kişi sürekli olarak olası tehlikeleri veya kötü olayları kontrol etme ihtiyacı hisseder. Obsesyonlar genellikle güvenlik endişeleri, şüphecilik veya hata yapma korkusuyla ilgilidir. Kompulsiyonlar, tekrar tekrar kontrol etme, sayma, kilitleri kontrol etme veya belirli davranışları tekrarlama gibi davranışlardır.
 • İtme ve isteğe aykırı düşünceler OKB: Bu tip OKB’de kişi istemsiz ve rahatsız edici düşüncelerle mücadele eder. Obsesyonlar genellikle şiddet içeren düşünceler, cinsel sapkınlık düşünceleri veya yasaklanmış düşüncelerle ilgilidir. Kişi, bu düşünceleri reddeder ve onlardan kurtulmak için kompulsiyonlar geliştirir.
 • Yeniden düşünme ve itiraz OKB: Bu tip OKB’de kişi sürekli olarak aklında tekrar tekrar belirli düşünceleri veya soruları düşünme ihtiyacı hisseder. Kişi, obsesif düşünceleri veya soruları çözmeye veya yanıtlamaya çalışır. Kompulsiyonlar, tekrarlayan düşünceleri tekrarlama, belirli bir düşünceyi sözlü olarak ifade etme veya belli bir şekilde düşünmeye çalışma gibi davranışlardır.

Bu OKB tipleri genellikle birbirleriyle örtüşebilir ve kişiden kişiye değişiklik gösterebilir. OKB tanısı konulurken, kişinin belirli bir veya birden fazla OKB tipi belirtileri sergileyebileceği dikkate alınmalıdır.

okb1
Obsesif kompulsif bozukluk (OKB) 4

Obsesif kompulsif bozukluk (OKB) tanı yöntemleri

Obsesif Kompulsif Bozukluk (OKB) tanısı, genellikle bir psikiyatrist veya klinik psikolog tarafından yapılan kapsamlı bir değerlendirme ve değerlendirme süreci sonucunda konulur. OKB’nin tanısının doğru şekilde konulması için aşağıdaki yöntemler kullanılabilir:

 • Klinik görüşme: Bir sağlık uzmanı, kişinin semptomlarını ve yaşadığı sıkıntıları detaylı bir şekilde değerlendirecektir. OKB belirtileri hakkında sorular sorulacak ve obsesyonlar, kompulsiyonlar, yaşanan rahatsızlık düzeyi ve günlük yaşamı etkileme derecesi hakkında bilgi alınacaktır.
 • Ruh sağlığı değerlendirmesi: Psikiyatrik değerlendirme aracı olarak kullanılan yapılandırılmış veya standartlaştırılmış ölçekler kullanılabilir. Bu tür ölçekler, semptomların derecesini ve yaygınlığını değerlendirmek için kullanılır ve OKB tanısının doğruluğunu artırabilir.
 • Tanısal kriterlerin değerlendirilmesi: DSM-5 (Mental Bozuklukların Tanısal ve Sayımsal El Kitabı) veya ICD-10 (Hastalıkların Uluslararası İstatistiksel Sınıflaması) gibi tanısal kılavuzlar, OKB’nin belirtilerini ve tanı ölçütlerini tanımlar. Sağlık uzmanı, kişinin semptomlarını bu tanı ölçütlerine göre değerlendirecek ve uygunluğunu değerlendirecektir.
 • Diğer sağlık sorunlarının dışlanması: OKB belirtileri, bazı fiziksel sağlık sorunları veya başka bir ruh sağlığı bozukluğu ile ilişkili olabilir. Bu nedenle, sağlık uzmanı, kişinin semptomlarının başka bir tıbbi veya psikiyatrik durumdan kaynaklanmadığından emin olmak için gerekli değerlendirmeleri yapacaktır.

OKB tanısı, semptomların sürekliliği, şiddeti ve günlük yaşam üzerindeki etkisi göz önüne alınarak konulur. Tanı, profesyonel bir sağlık uzmanı tarafından yapılmalıdır ve bireysel durumun dikkate alınması önemlidir. Doğru tanı, uygun tedavi ve destek sağlamak için temel bir adımdır.

Obsesif kompulsif bozukluk (OKB) tedavisi

Obsesif Kompulsif Bozukluk (OKB) tedavisi genellikle bilişsel davranışçı terapi (BDT) ve ilaç tedavisi olmak üzere iki ana yaklaşımı içerir. Aşağıda OKB’nin tedavisinde yaygın olarak kullanılan yöntemler ve tedavi stratejileri açıklanmaktadır:

Bilişsel davranışçı terapi (BDT):

 • Maruziyet ve tepki önleme (MTO): Kişiye obsesyonlarına ilişkin kaygı uyandıran durumlara maruz kalmasına ve kompulsiyonlarını gerçekleştirmemesi üzerine çalışılır. Bu süreçte, kişi obsesyonlarının yol açtığı anksiyeteyi tolere etmeyi öğrenir ve zamanla kaygı seviyesinde azalma yaşanabilir.
 • Bilişsel yeniden yapılandırma: Kişinin yanlış inançlarını, olumsuz düşüncelerini ve aşırı endişelerini tanıması ve bunları daha gerçekçi düşüncelerle değiştirmesi hedeflenir.
 • Öğrenilmiş kötümserlikten kurtulma: Kişiye olumsuz düşünceler yerine daha pozitif ve gerçekçi düşünceler geliştirmesi konusunda destek sağlanır.

İlaç tedavisi:

 • Selektif serotonin geri alım inhibitörleri (SSRI’lar): Bu ilaçlar, serotonin düzeylerini artırarak OKB semptomlarının kontrol edilmesine yardımcı olabilir. Fluoksetin, sertralin ve fluvoxamin gibi SSRI’lar sıklıkla kullanılır.
 • Diğer antidepresanlar: SSRI’lara yanıt vermeyen veya tolere edemeyen kişilerde, diğer antidepresanlar (örneğin klomipramin) kullanılabilir.
 • Destekleyici terapi: OKB’nin tedavisi sırasında destekleyici terapi, kişinin semptomlarıyla başa çıkma becerilerini geliştirmesine ve yaşam kalitesini artırmasına yardımcı olabilir. Grup terapisi veya bireysel destekleyici terapi gibi yöntemler kullanılabilir.
 • Aile katılımı: Aile üyeleri, OKB’nin tedavisinde önemli bir rol oynayabilir. Aile terapisi, aile üyelerinin semptomları anlamalarına ve desteklemelerine yardımcı olabilir.

Tedavi genellikle BDT ve ilaç tedavisi kombinasyonuyla en etkili sonuçları sağlar. Tedavi planı, bireysel ihtiyaçlara ve semptomların şiddetine göre kişiye özelleştirilmelidir.

Obsesif kompulsif bozukluk nelere yol açar?

OKB’nin belirtileri ve semptomları kişiden kişiye değişebilir, ancak genellikle aşağıdaki etkilere yol açabilir:

 • Zihinsel sıkıntı: OKB, sürekli olarak tekrarlayan obsesyonlarla karakterizedir. Bu obsesyonlar genellikle kişinin aklına sürekli şekilde gelir ve rahatsızlık, kaygı veya korku hissiyatına neden olur. Bu durum, bireyin zihninde sürekli bir sıkıntı ve huzursuzluk hissi yaratabilir.
 • Zaman kaybı: Kompulsiyonlar, OKB’ye sahip olan kişilerin obsesyonlarından kaynaklanan kaygıyı gidermek veya azaltmak için yaptığı tekrarlayıcı davranış veya zihinsel eylemlerdir. Bu kompulsiyonlar zaman alıcı olabilir ve bireyin günlük yaşamında zaman kaybına neden olabilir.
 • Sosyal ve işlevsellik sorunları: OKB, bireyin sosyal ilişkilerini etkileyebilir. Obsesyonlar ve kompulsiyonlar nedeniyle kişi, diğer insanlarla etkileşimde bulunmaktan kaçınabilir, sosyal etkinliklerden geri çekilebilir ve yakın ilişkilerde zorluklar yaşayabilir. OKB aynı zamanda işlevselliği de etkileyebilir ve günlük yaşamda normal aktivitelere odaklanmayı zorlaştırabilir.
 • Anksiyete ve depresyon: OKB, genellikle anksiyete bozuklukları ve depresyon ile ilişkilidir. Obsesyonlar ve kompulsiyonlar nedeniyle yaşanan sürekli stres ve rahatsızlık, bireyin genel ruh halini olumsuz etkileyebilir ve anksiyete veya depresyon semptomlarına yol açabilir.
 • Fiziksel etkiler: OKB’nin uzun süreli etkileri arasında baş ağrıları, mide rahatsızlıkları, uykusuzluk, yorgunluk ve vücutta gerginlik veya ağrı hissi gibi fiziksel semptomlar yer alabilir. Bu semptomlar, OKB’nin neden olduğu sürekli stres ve kaygıdan kaynaklanabilir.

Obsesif-kompulsif bozukluk, karmaşık bir zihinsel sağlık sorunudur ve bireyden bireye farklılık gösterebilir. Etkileri, bireyin semptomlarının ciddiyetine ve bireysel deneyimlerine bağlı olarak değişebilir. Tedavi ve destek ile OKB semptomları yönetilebilir ve bireyin yaşam kalitesi iyileştirilebilir.

Yukarıya Kaydır
Canlı Yardım
Yardıma mı ihtiyacınız var?
Magnet Hastanesi
Merhaba
Bu gün size nasıl yardımcı olabiliriz?