ibrahim akkurt
Prof.Dr.
İbrahim AKKURT

Mezun Olduğu Tıp Fakültesi ve Yılı

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi

Uzmanlık Alanı

Göğüs Hastalıkları Uzmanı

Mesleki Deneyim

SB Bingöl Sancak Sağlık Ocağı
Ataturk Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim Hastanesi
Özel Ankara Magnet Hastanesi – Devam

Akademik Evreler

3 Mayıs 2013‐ 15 Aralık 2013 SB KHB Ankara Atatürk GHGC EAH Eğitim Görevlisi; 16 Aralık 2013 Emekli
2003‐ 2 Mayıs 2013 Professör, Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi
1999‐ 2003 Doçent, Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi
1998‐ 1999 Doçent, SSK Ankara Meslek Hastalıkları Hastanesi
1992‐ 1998 Göğüs Hastalıkları Uzmanı ‐ SSK Ankara Meslek Hastalıkları Hastanesi ve
SSK Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Akademik – İdari Görevler

2007‐ 2009 Cumhuriyet Üniversitesi‐ Tıp Fakültesi Profesör Temsilcisi Senato Üyeliği – Üniversite Yönetim Kurulu Üyeliği
2007‐ 2008 Cumhuriyet Üniversitesi Hastanesi Başhekimliği
2002‐ 2003 Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekan Yardımcılığı
2001‐ 2010 Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanlığı

Ödüller

1993 TÜBİTAK Uluslar arası Yayın Teşvik Ödülü
1994 TÜBİTAK Uluslar arası Yayın Teşvik Ödülü
2000 Türk Toraks Derneği Bildiri Ödülü
2006 Cumhuriyet Üniversitesi Yurt Dışı Yayın Ödülü
2009 TUSAD Kongre Bildiri Ödülü
2011 TUSAD Kongre Bildiri Ödülü
2009 Cumhuriyet Üniversitesi Yurt Dışı Yayın Ödülü
2010 Cumhuriyet Üniversitesi Yurt Dışı Yayın Ödülü
2011 Cumhuriyet Üniversitesi Yurt Dışı Yayın Ödülü

Yönetilen Tezler

2011 Dr. Gokten Bulut: Sivas Yildizeli ve Ulas köylerinde asbest maruziyetine bağlı sorunlar
2009 Dr. Bulent Yilmaz: KOAH’da mortalite ve morbiditeyi etkileyen faktörler
2003 Dr. Nevin Mutlu: Pnömonilere klinik, radyolojik ve serolojik bulgularla kliniğin değerlendirilmesi
2003 Dr. Hasan Duzenli: USOT’un kronik solunum yetmezlikli hastalarda yaşam kalitesi ve süresine etkisi
2003 Dr. Ömer Taner Dogan: Sivas’da sürücülerde OSAS prevalansı ve bunun trafik kazalarıyla ilişkisi

Üyelikler

TTB ‐ Türk Tabipler Birliği – Sivas‐ Erzincan Tabip Odası
TÜSAD – Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği
TTD – Türk Toraks Derneği
ERS – European Respiratory Society
ICOH ‐ International Commission on Occupational Health

Tedavi ve Hizmetler

 • Akciğer Kanseri
 • Kronik öksürük
 • KOAH
 • Plörezi
 • Pnömoni
 • Sarkoidoz
 • Sigara bırakma
 • Öksürük
 • Balgam
 • Hemoptizi
 • Dispne
 • Göğüs Ağrısı
 • Amfizem
 • Kronik bronşit
 • Astım
 • Bronşektazi
 • İmmotil Silia Sendromu haraketsiz silia sendromu)
 • Kistik Fibrozis
 • Hipersensitivite pnömonisi
 • Asbestosiz
 • Silikosiz
 • Antrakosiz
 • Berilyosiz
 • Stannosiz
 • Siderosiz
 • Bissinozis
 • Pulmoner tromboemboli
 • Pulmoner Hipertansiyon
 • Kor pulmonale
 • Tüberküloz
 • Pnömoniler
 • Akciğer absesi
 • Aspergillozis
 • Plevral efüzyon
 • Malign efüzyon
 • Uyku hipoapne sendromu
 • Pulmoner İmmünoloji
 • Alerjik Akciğer Hastalıkları
 • Tüberküloz(Verem)
 • Astım
 • Bronşit
 • Nezle
 • Uyku apnesi
 • Solunum sistemi enfeksiyonları
 • Sigara bağımlılığı
 • Nefes almada güçlük
 • Hırıltı
 • Balgam
 • Kuru ve balgamlı öksürük
 • Omuz ve sırt ağrısı
 • Gece terlemesi
 • Alerji testleri(Prick test.kan tetkikleri) (en tozu akarlar,polenler,besin alerjileri)spesifik Ige
 • SFT
 • Akciğer grafisi
 • Akciğer embolisi
 • Zatürre
 • Pnomotoraks
 • Pleural efüzyon
 • Kronik öksürük
 • Allerjik astım
 • Salgın hastalıklar
 • Bronkoskopi
 • Amfizem
 • Hemoptizi(Kan tükürme)
 • İnterstisyel akciğer hastalıkları
 • Bronşektozi
 • Pulmaner Hipertansiyon
 • Solunum Fizyoterapisi
 • Polisomnografi(uyku testi)
 • Torasentez(Tanı ve tedavi için sıvı boşaltma)
 • Kan gazı
 • ACE(Sarkoidoz tanısı)
 • ADA(Pleura tüberkülozu)
 • Total eozinofil
 • Solunum fonksiyon testi
 • Akciğer tomografisi
 • Balgam incelemesi
 • Mesleki Akciğer Hastalıkları
 • Mesleki Astım
 • Pnömokonyoz
 • Hemen Ara